W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.

Ogólne warunki umowy
Unitec Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie (64-100) przy ul. Magazynowej 4

 

1. Zakres zastosowania ogólnych warunków umowy

1.1. Niniejsze ogólne warunki umowy (dalej zwane: OWU) normują treść wszelkich umów dostawy i umów sprzedaży zawieranych przez Unitec Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie (64-100) przy ul. Magazynowej 4 wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000328482 (dalej zwana: Unitec) z Kupującym.

1.2. Postanowienia niniejszych OWU mogą zostać zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

1.3. Niniejsze OWU są jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży i dostawy towarów, w szczególności strony wyłączają zastosowanie innych wzorców umownych (np. ogólnych warunków umowy, warunków sprzedaży, wzorów umowy, regulaminów itp.) stosowanych lub ustalonych przez Kupującego. OWU stosuje się również w ramach procedury przetargowej z udziałem Unitec, w zakresie odmiennie nieuregulowanym w warunkach przetargu.

1.4. Postanowienia niniejszych OWU obowiązują również w przypadku braku wyraźnego potwierdzenia ich przez Kupującego, poprzez przystąpienie do wykonania umowy sprzedaży lub dostawy, np. odbiór towaru.

1.5. Prawa i obowiązki Kupującego wynikające z umowy sprzedaży lub dostawy nie mogą zostać przeniesione na osoby trzecie bez zgody Unitec.

 

2. Zawarcie umowy

2.1. Katalogi, cenniki, prospekty, materiały reklamowe mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2.2. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Unitec w formie elektronicznej (e-mail) lub faksem.

2.3. Unitec udzieli odpowiedzi odnośnie przyjęcia zamówienia w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku odpowiedzi odnośnie przyjęcia zamówienia lub dostawy towaru w terminie 21 dni od daty złożenia zamówienia, przyjąć należy, iż do zawarcia umowy nie doszło.

2.4. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży lub umowy dostawy, Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru. W przypadku braku odbioru towaru, odbioru towaru po wyznaczonym terminie lub wstrzymania wydania towaru przez Unitec na skutek niewpłacenia przez Klienta ustalonej kwoty w ustalonym terminie Unitec uprawniony jest do naliczenia dodatkowo opłaty manipulacyjnej w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia należnego za dostawę danego towaru. Uprawnienie do naliczenia opłaty manipulacyjnej nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych obok żądania zapłaty ceny.

 

3. Ceny i warunki płatności

3.1. Ceny zgodnie z EXW Incoterms 2010 nie zawierają dodatkowych kosztów związanych z transportem i opakowaniem, chyba że strony w formie pisemnej ustalą inaczej. Wszelkie ceny określone przez Unitec stanowią wartości netto i powiększone zostaną o należny na dzień wystawienia faktury podatek od towarów i usług.

3.2. Ceny określone są w walucie polski złoty lub w euro. W przypadku konieczności sprowadzenia towaru z zagranicy (z terenu UE), ceny ustala się na podstawie cennika bazowego w Euro, według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wystawienia faktury przez Unitec.

3.3. Płatność wynagrodzenia należnego Unitec z tytułu umowy sprzedaży lub umowy dostawy następować będzie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Kupującemu dokumentu sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

3.4. Jako dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Unitec.

3.5. W przypadku braku terminowego uregulowania wynagrodzenia przez Kupującego, Unitec uprawniony jest do naliczenia ustawowych odsetek bez dodatkowego wezwania do zapłaty.

3.6. Strony zgodnie oświadczają, iż Kupujący nie jest uprawniony do zaliczenia na poczet płatności wynagrodzenia należnego Unitec, wzajemnych należności Kupującego, które nie zostały uznane przez Unitec lub prawomocnie stwierdzone sądowo. Kupujący nie jest również uprawniony do wstrzymania w całości lub części płatności wynagrodzenia należnego Unitec, o ile jego roszczenie nie zostało uznane przez Unitec lub prawomocnie stwierdzone sądowo.

3.7. Unitec jest uprawniony od odstąpienia od umowy lub uzależnienia następnych dostaw od ich zabezpieczenia przez Kupującego, jeżeli w okresie pomiędzy zawarciem umowy, a wydaniem towaru nastąpi istotne pogorszenie sytuacji finansowej Kupującego, w szczególności gdy nie wywiązuje się on ze swoich zobowiązań płatniczych.

 

4. Dostawa

4.1. Termin dostawy określony zostanie każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia.

4.2. Unitec nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu dostawy towaru powstałą ze względu na wystąpienie okoliczności niezależnych od Unitec o charakterze siły wyższej, np. klęska żywiołowa, strajk, wojna, pożar. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w zdaniu powyżej, towaru zostanie dostarczony w ustalonym przez strony terminie po ustaniu niniejszych okoliczności.

4.3. Unitec uprawnione jest do dostawy częściowej, chyba że strony w sposób wyraźny postanowią inaczej.

4.4. Unitec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne omyłki lub wadliwości dostawy, gdy powstały one w wyniku działania Kupującego, w szczególności nienależytego oznaczenia przez Kupującego w korespondencji z Unitec daty zamówienia, numeru zamówienia lub dostawy.

4.5. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru z magazynu zgodnie z EXW Incoterms 2010. Koszty kontroli i odbioru towaru ponosi Kupujący.

4.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy specyfikacją towaru wskazanej w dokumencie dostawy lub fakturze a stanem faktycznym towaru, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, po odebraniu towaru poinformować o tym fakcie Unitec.

4.7. Unitec opakuje i przygotuje do transportu towar z zachowaniem należytej staranności. Kosztami opakowania i przygotowania do transportu towaru obciążony zostanie Kupujący. 

 

5. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

5.1. Unitec uwzględniać będzie reklamacje zgłoszone przez Kupującego niezwłocznie po doręczeniu towaru, nie później jednak niż 7 dni od doręczenia towaru. W przypadku braku możliwości wykrycia wady niezwłocznie przy odbiorze towaru mimo zachowaniem należytej staranności przez Kupującego, Kupujący zobowiązuje się poinformować Unitec o wykrytej wadzie w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia.

5.2. W przypadku gdy reklamacja zgłoszona przez Kupującego okaże się uzasadniona, Unitec zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad lub dostarczy towar wolny od wad przy jednoczesnym zwrocie towaru wadliwego przez Kupującego. Unitec dostarczy towar wolny od wad w miejsce pierwotnej dostawy towaru.

5.3. Wadliwość części dostawy nie upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy odnośnie pozostałej części dostawy.

5.4. Wszelkie materiały informacyjne i reklamowe nie stanowią gwarancji jakości, właściwości czy trwałości towaru; wskazane informacje mogą ulec zmianie i zawierać błędy. Rysunki i zdjęcia towarów przedstawiają przybliżony wygląd oferowanych produktów i mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

5.5. Uprawnienia z tytuły rękojmi przysługują Kupującemu przez okres 24 miesięcy od momentu przejścia na Kupującego ryzyka związanego z uszkodzeniem lub utratą towaru.

5.6. W przypadku braku zapłaty ceny z tytułu dostawy towaru przez Kupującego, Unitec uprawniony jest do wstrzymania się z wykonaniem spoczywających na nim obowiązków z tytułu rękojmi.

5.7. Unitec uprawniony jest do usunięcia wad na koszty Kupującego , w przypadku gdy ich powstanie wystąpiło z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

5.8. Unitec nie ponosi odpowiedzialności z tytuł rękojmi, gdy wystąpienie wad spowodowane jest nienależytym przerobem lub montażem towaru przez Kupującego lub podmioty trzecie działające na jego zlecenie. Odpowiedzialność z tytuły rękojmi nie obejmuje skutków normalnego zużycia towaru.

 

6. Zastrzeżenie prawa własności

6.1. Unitec zachowuje prawo własności dostarczonego towaru aż do całkowitej zapłaty ceny przez Kupującego (towar zastrzeżony). Unitec pozostaje uprawniony do zweryfikowania każdym miejscu i czasie stanu dostarczonego towaru. Unitec uprawniony jest do odbioru towaru w dowolnym momencie a Kupujący jest zobowiązany do umożliwienia Unitec udostępnienia odbioru niniejszego towaru.

6.2. Kupujący zobowiązany jest do ubezpieczenia na własny koszt zastrzeżonego towaru.

6.3. W przypadku przetworzenia, połączenia lub pomieszania zastrzeżonego towaru pozostaje ona nadal własnością Unitec; Unitec nabywa prawo współwłasności w nowej rzeczy powstałej w rezultacie przetworzenia, połączenia lub pomieszania odpowiednio do wartości towaru zastrzeżonego.

6.4. Kupujący nie jest uprawniony do dalszej odsprzedaży, zastawienia lub przedstawienia jako zabezpieczenia zastrzeżonego towaru. W przypadku gdy mimo zakazu określonego w zdaniu powyżej, Kupujacy uzyska korzyść w związku z odsprzedażą, ustanowieniem zastawu lub innego zabezpieczenia zastrzeżonego towaru, przyjmuje się, iż korzyść ta uzyskana lub pobrana została na rzecz Unitec.

6.5. W przypadku stwierdzenia niewypłacalności Kupującego dalsza sprzedaż zastrzeżonego towaru (również w stanie przetworzonym) jest zabroniona.

6.6. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Unitec o zajęciu zastrzeżonego towaru.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienia OWU okazało się w całości w lub w części nieważne lub nieskuteczne, okoliczność ta w żaden sposób nie wpływa na moc obowiązującą pozostałych postanowień. Postanowienia nieważne albo nieskuteczne zastępowane są automatycznie ważnymi i skutecznymi postanowieniem, które w sposób możliwie pełny odpowiada celowi i treści postanowienia zastępowanego.

7.2. Umowa podlega prawu polskiemu a do wszelkich kwestii nieuregulowanych treścią niniejszej umowy zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego z wyłączeniem Konwencji ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów.

7.3. Wszelkie prawa własności oraz prawa autorskie związane z projektami, obliczeniami oraz innymi dokumentami przekazywanymi Kupującemu przez Unitec w trakcie realizacji umowy pozostają własnością Unitec. Niniejsze dokumenty mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Unitec w celu związanym z realizacją przedmiotu umowy z Unitec. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu wyżej wymienionych dokumentów po dokonaniu dostawy bez dodatkowego wezwania Unitec.

7.4. Miejscem wykonania umowy zawartej przy wykorzystaniu niniejszych OWU jest miejsce siedziby Unitec.

7.5. Wyłączona jest możliwość przelewu wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Unitec na rzecz osoby trzeciej bez wcześniejszej pisemnej zgody Unitec.

7.6. Wyłączona jest możliwość dokonywania przez Kupującego zmian w zewnętrznym wyglądzie towaru, w wyniku których Kupujący lub jakakolwiek osoba trzecia mogłyby zostać uznane za producenta towaru ani też usuwać z towarów zamieszczonych na nich znaków handlowych bądź przytwierdzać znaki Kupującego lub osoby trzeciej w sposób zasłaniający znaki producenta.

7.7. Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania wszelkich sporów, powstałych na tle treści niniejszych OWU oraz wszelkich umów oraz na tle treści lub wykonania umowy zawartej w oparciu o OWU, jest sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Unitec.

Nasze realizacje

 • Slide 1 - Realizacje - PL
 • Slide 2 - Realizacje - PL
 • Slide 3 - Realizacje - PL
 • Slide 4 - Realizacje - PL
 • Slide 5 - Realizacje - PL
 • Slide 6 - Realizacje - PL

Nasi partnerzy

 • Slide 1 - Partnerzy - PL
 • Slide 8 - Partnerzy - PL
 • Slide 2 - Partnerzy - PL
 • Slide 3 - Partnerzy - PL
 • Slide 4 - Partnerzy - PL
 • Slide 5 - Partnerzy - PL
 • Slide 6 - Partnerzy - PL
 • Slide 7 - Partnerzy - PL